Algemene voorwaarden Power in You 2019

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Power in You 
De eenmanszaak, gedreven door mevrouw W.E.M. Koning-Tol, mede handelend onder de naam ‘Power in You’, gevestigd te (1131 LN) Volendam aan de Irissenstraat 38. De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61398233.

Coach/Trainer
Mevrouw W.E.M. (Wendy) Koning-Tol.

Coaching
1-op-1 begeleiding met de deelnemer.

Training
(Online) Training, opleiding, cursus, workshop, masterclass, groepscoaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die aan een training en/of coaching deelneemt.

 

  1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Power in You en opdrachtgever/deelnemer.

 

  1. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door Power in You aan de opdrachtgever/deelnemer voor deelname aan een training en/of coaching.

3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Power in You zijn bevestigd.

 

Coaching:

  1. Vertrouwelijkheid

De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.

Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt vooraf aan de deelnemer om schriftelijke toestemming gevraagd.

 

 5. Investering

Voordat de afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de opdrachtgever het tarief (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten. 

6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige betaling voorafgaand aan de start van de coaching door Power in You van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De opdrachtgever ontvangt na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.

 

 7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

8. Verhindering deelnemer

Indien de deelnemer verhindert is, dient dit door de deelnemer zo spoedig mogelijk aan de coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 48 uur van te voren per telefoon of per e-mail te worden afgezegd. De coach bevestigt de afzegging altijd per e-mail. Bij afzegging binnen 48 uur vóór aanvang van de coachsessie is Power in You gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

9. Annulering en verplaatsing door coach

9.1 Power in You heeft het recht om een coachsessie te annuleren. Power in You zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.

9.2 Power in You heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen.

 

10. Geheimhouding

De coach en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coachingstraject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Training:

11. Aanmelding

Een persoon kan zich aanmelden voor een training van Power in You via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.powerinyou.nl of per e-mail via wendy@powerinyou.nl. Indien Power in You de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.

Power in You heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Power in You zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.

12. Betaling

Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de training. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

13. Annulering

Indien blijkt dat er voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Power in You besluiten de training te annuleren of te verplaatsen. Ook is Power in You gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd.

Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.

Annuleringskosten:

  • Tot 8 weken voor aanvang van de training: 10%.
  • Tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training: 50%.
  • Binnen 4 weken voor aanvang van de training: 100%.

    14. Aansprakelijkheid

14.1 Power in You spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

14.2 Power in You is tegenover opdrachtgever/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/deelnemer betaalde trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

14.4 Power in You is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

14.5 Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Power in You dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop van de training.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, voorgelegd.

 

16. Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Power in You, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.powerinyou.nl/klachtenprocedure.

  

17. Vertrouwelijkheid

17.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Power in You vertrouwelijk behandeld.

17.2 Opdrachtgever/deelnemer is gehouden alle tijdens de training verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.

 

18. Informatie op de website en in de folders van Power in You

De informatie op www.powerinyou.nl en/of in de folders van Power in You is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website en/of in de folders te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders kunnen geen rechten worden ontleend.

 

19. Auteurs- en/of eigendomsrecht

19.1 Het auteursrecht van de trainingen berust bij Power in You.

19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Power in You is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders van Power in You op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.

19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Power in You.

Hier kun je de pdf versie van de algemene voorwaarden downloaden.

Sluit Menu
50%

Je bent er bijna!

Waar mag ik de Checklist naartoe sturen?

*Met mijn inschrijving geef ik toestemming aan Power in You om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.

Deze website gebruikt cookies om de website en mijn aanbod nog beter te maken. Meer over de cookies kun je lezen in mijn privacyverklaring.